OBČANSKÉ PRÁVO RODINNÉ PRÁVO PRACOVNÍ PRÁVO NEMOVITOSTNÍ PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO CIZINECKÉ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO RODINNÉ PRÁVO PRACOVNÍ PRÁVO NEMOVITOSTNÍ PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO CIZINECKÉ PRÁVO

VÍTEJTE!

… na stránkách advokátní kanceláře Jana Manišovského, která je připravena poskytnout Vám komplexní právní služby ve všech základních oblastech práva.

Hlavní prioritou advokátní kanceláře je individuální přístup k Vám - klientům a k Vašim kauzám při garanci vysoké profesní úrovně poskytovaných služeb, avšak též při současném zohlednění ekonomické stránky věci; jednoduše řečeno našim cílem je skutečně efektivní řešení Vašeho problému.

Právní služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, jakož i s etickými pravidly advokátního stavu. Samozřejmostí je tak zachování základních hodnot advokacie při poskytování právní pomoci.

V případě potřeby je naše advokátní kancelář připravena při řešení Vaší kauzy zajistit též pomoc dalších specialistů - ať již notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce, soudního znalce či daňového poradce.

Právní služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce.

JUDr. Jan Manišovský, advokát

Jan Manišovský absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009 a v rámci svého vzdělávání absolvoval též dvousemestrální studium na School of Law, Manchester Metropolitan University. Koncipientskou praxi vykonával pak v přední pražské advokátní kanceláři, když v průběhu své odborné advokátní přípravy též úspěšně složil rigorózní zkoušku v oboru občanské právo (JUDr.).

V rámci dřívějšího působení byl v rámci své advokátní praxe specializován především na poskytování právních služeb v oblasti práva soukromého (právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní), a to jak při běžné smluvní agendě, tak i při zastupování před soudy.

Po svém návratu do Uherského Hradiště se věnuje generální právní praxi a poskytuje též právní služby jako obhájce ex offo.

Jan Manišovský je zapsán v rejstříku advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14764.

Právní služby

Jak obecně předestřeno v úvodu, naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech základních oblastech práva.

Rádi tak budeme nápomocni při řešení Vaší kauzy, ať již se tato týká rodinné záležitosti, obchodní transakce či sporu, převodu nemovitosti, smluvní agendy obecně, trestního či civilního řízení před soudy, zastupování před správními orgány aj.

Konkrétní přehled hlavních právních oblastí, v nichž poskytujeme právní služby, naleznete v horní liště úvodní stránky.

Ceník služeb

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby za úplatu - v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, jakož i tzv. „advokátním tarifem“ (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb).

Odměna za právní služby je s klientem sjednávána vždy individuálně. Při určení konkrétní výše odměny jsou zohledňovány především specifika řešené kauzy, její odborná a časová náročnost, jakož i finanční možnosti klienta.

Nejčastěji je odměna sjednávána v hodinové sazbě, je však možno tuto též sjednat jako paušální (tj. částka za celkové vyřízení záležitosti), případně podílem na hodnotě věci.

Advokátní kancelář je plátcem DPH.Klient v postavení spotřebitele má v případě vzniku sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb právo na jeho mimosoudní řešení na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení těchto sporů je Česká advokátní komora, která tím byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Jan Manišovský

Prostřední 132, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01

Tel.: + 420 777 033 357
E-mail: ak.manisovsky@gmail.com
ID datové schránky: di5qrbf

IČO: 01336193
DIČ: CZ8403034607
Ev. č. ČAK: 14764
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. ú.: 2108754807/2700

Odkazy